Privacyverklaring

Een lekkere versnapering op het Leukermeer.

Algemeen
Horeca Leukermeer respecteert de privacy van personen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn onze personeelsleden, klanten, leveranciers en de bezoekers van onze website. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verantwoordelijkheid over, en de verwerking van persoonsgegevens.

Middels deze privacy verklaring informeren wij u over dit beleid. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Persoonsgegevens
Als personeelslid, klant of leverancier verstrekt u aan ons persoonsgegevens.

–       Personeelsleden: Wegens wettelijke verplichting en vanuit de noodzaak voor het  aangaan en uitvoerbaar maken van een overeenkomst, ontvangen wij uw persoonsgegevens. In de bijlage van deze privacy verklaring lichten wij toe waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

– Klant: Wij ontvangen enkel uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan ons verstrekt, of wanneer u deze op andere wijze aan ons doorgeeft bij het maken van een reservering of een offerte aanvraag. In deze gevallen ontvangen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of emailadres zodat wij contact met u kunnen houden over de aanvraag. Door wettelijke verplichtingen m.b.t. de administratie worden deze gegevens 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens worden in deze periode voor geen enkel ander doel ingezien of gebruikt.

– Klant: Op de website van Horeca Leukermeer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Wij hebben nooit rechtstreeks toegang tot uw persoonlijke gegevens omdat uw IP-adres versleuteld wordt. Hoe de verwerking van deze gegevens werkt en t.b.v. welke doeleinden wordt hieronder uitgelegd. De website van Horeca Leukermeer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat eventueel verstrekte persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met het voortzetten van het bezoek van deze website en/of het accepteren van cookies accepteert u de onderstaande gebruikersvoorwaarden.

– Leverancier: Uw persoonsgegevens worden gebruikt bij de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het door u leveren van goederen of diensten. De uitwisseling van gegevens is wettelijk verplicht en noodzakelijk voor het uitvoeren van deze opdracht. In onze administratie worden de gegevens 5 jaar bewaard.

Horeca Leukermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@horecaleukermeer.nlt.a.v. Leontien Bos. Horeca Leukermeer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren. Ook indien u meer informatie wenst over de werkwijze kunt u contact met ons opnemen.

 

Websitebeheer, -gebruik en content
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor commerciële aanbiedingen.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.

U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Middels het cookiebeleid kunt u meer informatie verkrijgen over het uitschakelen van cookies.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.